Tutoriale / Wydawca komunikatów i subskrybenci

01acd19a-b020-571d-193e-1c8b30c6e560

Do tej pory (jeśli podążasz za kolejnymi tutorialami) mieliśmy do czynienia tylko z kolejkami. Główną zasadą ich działania było to, że pojedynczy komunikat był przekazywany wyłącznie do jednego odbiorcy, co można porównać do przesyłania listów od nadawcy do odbiorcy.

W ten sposób można było lepiej rozłożyć przetwarzanie zadań w przypadku, gdy dysponowaliśmy większą liczbą robotników.

Teraz zajmiemy się czymś odrobinę bardziej złożonym, a mianowicie dostarczaniem tego samego komunikatu do wielu subskrybentów, czyli czymś w rodzaju dystrybucji prasy czy książek.

Producenta komunikatów będziemy nazywać wydawcą (ang. publisher), zaś konsumentów (odbiorców) komunikatów nazywać będziemy subskrybentami (ang. subscribers).

Centrala komunikatów

Komunikat jest przekazywany przez wydawcę:
Obrazek przedstawiający wydawcę komunikatów
do centrali komunikatów (ang. exchange):
Obrazek przedstawiający centralę komunikatów

Ta dodatkowa warstwa zwana jest w terminologii RabbitMQ pod angielskim słowem exchange, a w wolnym tłumaczeniu tablicą routing'u o określonej nazwie lub centralą komunikatów, nawiązującej pełnioną funkcją do centrali telefonicznych (ang. telephone exchange).

Podstawową cechą centrali komunikatów jest filtrowanie i/lub dyspozycja komunikatów na bazie określonych reguł.

Można to zrobić na kilka sposobów co zostanie pokazane w kolejnych częściach tutoriali.

Poniższy diagram ilustruje pełny przepływ komunikatów przetwarzanych przez RabbitMQ w centrali rozgłośni komunikatów (typu fanout):

Diagram przedstawiający centralę rozgłośni komunikatów

Główną różnicą w porównaniu do schematu omawianego wcześniej jest fakt, iż komunikat może zostać utracony, gdy nie ma żadnego subskrybenta, zatem komunikat nie jest odkładany w żadnej kolejce dla nieistniejącego odbiorcy.

Dzieje się tak, gdyż dla każdego odbiorcy tworzone są tymczasowe kolejki.

W ramach tego tutoriala napiszemy dwa programy:

 • wydawca.js – publikujący nowe wydanie magazynu w centrali rozgłośni komunikatów,
 • oraz czytelnik.js – subskrybujący treści przesyłane przez wydawcę, również korzystający z centrali rozgłośni komunikatów.

Program wydawca.js

W programie tym ponownie będziemy bazować na kodzie jaki stworzyliśmy w ramach poprzednich tutoriali, czyli rozszerzymy następujący program o nowe instrukcje:

#!/usr/bin/env node

var amqp = require('amqplib/callback_api');

amqp.connect('amqp://localhost', function(err, conn) {
 conn.createChannel(function(err, ch) {
  // nowe instrukcje
 });

 setTimeout(function() { conn.close(); process.exit(0) }, 500);
});

Najpierw definiujemy nazwę centrali komunikatów:

var ex = 'empik';

następnie tworzymy nowe wydanie jednego magazynu/kilku magazynów:

var date = new Date();
var issue = (date.getMonth() + 1) + '/' + date.getFullYear();
var msg  = process.argv.slice(2).join(' ') || "aktualne wydanie " + issue;

a na końcu publikujemy go/je w centrali typu fanout:

ch.assertExchange(ex, 'fanout', {durable: false});
ch.publish(ex, '', new Buffer(msg));
console.log(" [x] Wysłano: %s", msg);

Cały program wydawca.js wygląda więc następująco:

#!/usr/bin/env node

var amqp = require('amqplib/callback_api');

amqp.connect('amqp://localhost', function(err, conn) {
 conn.createChannel(function(err, ch) {
  var ex  = 'empik';
  var date = new Date();
  var issue = (date.getMonth() + 1) + '/' + date.getFullYear();
  var msg  = process.argv.slice(2).join(' ') || "aktualne wydanie " + issue;

  ch.assertExchange(ex, 'fanout', {durable: false});
  ch.publish(ex, '', new Buffer(msg));
  console.log(" [x] Wysłano: %s", msg);
 });

 setTimeout(function() { conn.close(); process.exit(0) }, 500);
});

Jeśli teraz spróbujemy wydać jakiś magazyn np. aktualne wydanie

Terminal1 $ ./wydawca.js 
 [x] Wysłano: aktualne wydanie 3/2018

lub jedno z poprzednich:

Terminal1 $ ./wydawca.js 2/2016
 [x] Wysłano: 2/2016

to rezultatem tego będzie utrata wysłanych komunikatów, gdyż – zgodnie z tym co powiedziano wcześniej – brak aktywnych subskrybentów komunikatów oznacza utracenie przesyłanych danych.

Program czytelnik.js

Napiszmy więc teraz program czytelnik.js

W nim ponownie bazujemy na kodzie źródłowym poprzednich programów-odbiorców:

#!/usr/bin/env node

var amqp = require('amqplib/callback_api');

amqp.connect('amqp://localhost', function(err, conn) {
 conn.createChannel(function(err, ch) {
  // nowe instrukcje
 });
});

Znowu definiujemy nazwę centrali komunikatów:

var ex = 'empik';

i jej typ:

ch.assertExchange(ex, 'fanout', {durable: false});

Następnie tworzymy tymczasową kolejkę, z której korzystać będzie wyłącznie pojedyncza instancja naszego program czytelinik.js:

ch.assertQueue('', {exclusive: true}, function(err, q) {
 console.log(" [*] Oczekiwanie na wydanie w %s.", q.queue);
 console.log("   Naciśnij CTRL+C aby zakończyć.");
 ch.bindQueue(q.queue, ex, '');

 ch.consume(q.queue, function(msg) {
  console.log(" [x] Odebrano %s", msg.content.toString());
 }, {noAck: true});
});

Pełny kod źródłowy programu będzie wyglądał jak poniżej:

#!/usr/bin/env node

var amqp = require('amqplib/callback_api');

amqp.connect('amqp://localhost', function(err, conn) {
 conn.createChannel(function(err, ch) {
  var ex = 'empik';

  ch.assertExchange(ex, 'fanout', {durable: false});

  ch.assertQueue('', {exclusive: true}, function(err, q) {
   console.log(" [*] Oczekiwanie na wydanie w %s.", q.queue);
   console.log("   Naciśnij CTRL+C aby zakończyć.");
   ch.bindQueue(q.queue, ex, '');

   ch.consume(q.queue, function(msg) {
    console.log(" [x] Odebrano %s", msg.content.toString());
   }, {noAck: true});
  });
 });
});

Gdy teraz uruchomimy nasz program czytelnik.js zobaczymy, iż korzysta on z tymczasowej kolejki o wygenerowanej przez RabbitMQ nazwie np.

Terminal2 $ ./czytelnik.js
 [*] Oczekiwanie na wydanie w amq.gen-RHJP1OPXQifo0ctvaDMFww.
   Naciśnij CTRL+C aby zakończyć.

Pora teraz ponownie uruchomić program wydawca.js tak jak poprzednim razem:

Terminal1 $ ./wydawca.js 
 [x] Wysłano: aktualne wydanie 3/2018
Terminal1 $ ./wydawca.js 2/2016
 [x] Wysłano: 2/2016
Terminal1 $ ./wydawca.js 5/2015 6/2015 9/2015
 [x] Wysłano: 5/2015 6/2015 9/2015

W drugim terminalu zobaczymy działanie naszego czytelnika:

Terminal2 $ ./czytelnik.js
 [*] Oczekiwanie na wydanie w amq.gen-RHJP1OPXQifo0ctvaDMFww.
   Naciśnij CTRL+C aby zakończyć.
 [x] Odebrano aktualne wydanie 3/2018
 [x] Odebrano 2/2016
 [x] Odebrano 5/2015 6/2015 9/2015

Jeśli teraz w trzeciej konsoli ponownie uruchomimy program czytelnik.js – zobaczymy – tak jak wcześniej wspomniano, iż system RabbitMQ przydzielił mu inną kolejkę niż programowi w drugim terminalu:

Terminal3 $ /czytelnik.js 
 [*] Oczekiwanie na wydanie w amq.gen-95Qaryoo-GWBXUQeZP01OQ.
   Naciśnij CTRL+C aby zakończyć.

Tak więc z punktu nadawcy-wydawcy – nic się nie zmienia – choć nie wie on ilu odbiorców otrzymało przesłany komunikat lub czy ktokolwiek ją otrzymał. Inaczej wygląda to od strony subskrybenta.

Sytuację tą można zobrazować jeszcze w następujący sposób:

 • posiadamy sieć komputerową składającą się z czterech komputerów, jednak jeden jest wyłączony;
 • jeden z trzech komputerów pełni funkcję nadawcy,
 • dwa pozostałe subskrybują kanał centrali komunikatów, do którego nadawca przesyła informacje;
 • pierwsze komunikaty są wysyłane w momencie, gdy jeden komputer nie działa;
 • kolejne, gdy jest on już włączony;
 • a ostatnie, gdy znowu nie działa.

Gdybyśmy mieli przetrzymywać komunikaty dla początkowo wyłączonego komputera, a następnie je z nim synchronizować, to rezultatem takiego działania byłoby nieustanne zwiększanie ilości danych do przechowania i przesłania odbiorcy.

Takie podejście ma swoje plusy i minusy. Wszystko zależy od rodzaju komunikatów i tego co chcemy z nimi zrobić.

Jeśli byłyby to np. wiadomości przesyłane w ramach czata – nie moglibyśmy sobie pozwolić na ich utratę. Natomiast np. w przypadku logów aplikacji, czy usługi – możemy skorzystać z takiego rozwiązania zakładając, że zawsze będzie obecna co najmniej jedna aplikacja subskrybentów.

Przykładem takiego rozwiązania może być pobieranie logów i zapisywanie ich na dysku lub w bazie danych przez pierwszą aplikację-odbiorcę oraz drukowanie ich w konsoli / terminalu przez drugi program – gdy potrzebujemy zweryfikować działanie naszej aplikacji w różnych warunkach.

Przykładowe zastosowania

Centrale komunikatów typu fanout można stosować przy obsłudze:

 • tabel wyników czy informacji o globalnych wydarzeniach w grach typu Massively Multiplayer Online (w skrócie MMO)
 • informacji o wynikach sportowych oraz ich aktualizacjach przekazywanych w czasie „prawie rzeczywistym” na poświęconych temu serwisach internetowych przeznaczonych dla użytkowników urządzeń mobilnych oraz komputerów,
 • rozproszonych systemów transmitujących aktualne informacje różnego rodzaju na temat zmian stanu określonych obiektów lub ich konfiguracji.

Repozytorium z kodem źródłowym

Kod programów omawianych w tym tutorialu znajduje się pod adresem:
https://github.com/RattiQue/tutorials-pl-node.js

Tomasz Kuter

Web Developer z ponad 8-letnim, komercyjnym doświadczeniem w tworzeniu stron i aplikacji internetowych oraz paneli administracyjnych w PHP, JavaScript, HTML i CSS.
Aktualnie zainteresowany architekturą mikroserwisów, które umożliwiają budowanie skalowalnych aplikacji internetowych.